Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het Join, Grow & Flow traject of op enige andere opdracht of levering van diensten en/of goederen door Join Forces, Grote Bollostraat 122, 3120 Tremelo ondernemingsnummer 0717.610.849 (hierna: “Join Forces”) aan de klant (hierna: “de Klant”). Zjj maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en Join Forces voor het Join, Grow & Flow traject (hierna: de “Overeenkomst”). De toepassing van enige algemene of andere voorwaarden uitgaande van de Klant wordt uitgesloten. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de toepassing van deze Algemene Voorwaarden voor elke opdracht aan Join Forces.

1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een schriftelijk en door de Klant en Join Forces ondertekend document.

1.3. Join Forces en de Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en elk afzonderlijk als een “Partij”.

2. Join, Grow & Flow Traject

2.1. Het Join, Grow & Flow traject bestaat uit de specifieke componenten (waaronder de duur) zoals omschreven in de Overeenkomst. Het Join, Grow & Flow traject wordt enkel als geheel aangeboden. Bijkomende diensten of componenten die niet expliciet als onderdeel van het Join, Grow & Flow traject zijn vermeld, zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Join Forces en tegen betaling van een meerprijs.

2.2. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hij geen beroep kan doen op het recht van eenzijdige beëindiging van aannemingsovereenkomsten zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

2.3. De diensten, uitvoering en verbintenissen van Join Forces in het kader van het Join, Grow & Flow traject maken steeds inspanningsverbintenissen uit. Join Forces kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van doelstellingen door de Klant.

3. Prijs, facturatie en betaling

3.1. De prijs van het Join, Grow & Flow traject is deze zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle prijzen en bedragen steeds exclusief BTW.

3.3. De facturen van Join Forces zijn betaalbaar binnen de termijn en op de wijze zoals aangeduid in de Overeenkomst, en in ieder geval op de vervaldag zoals vermeld op de factuur.

3.4. Voor elke onbetaalde factuur of elk openstaand bedrag zal van rechtswege, zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 8% op jaarbasis, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog openstaande bedrag met een minimum van €75.

3.5. In geval van niet tijdige betaling of niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, worden alle openstaande facturen en schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Join Forces behoudt zich verder ook het recht voor om elke uitvoering van het Join, Grow & Flow traject of enige dienstverlening ten aanzien van de Klant te staken of op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, of om de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Join Forces op schadevergoeding.

3.6. Indien de Klant gedeeltelijke betalingen uitvoert, zullen deze eerst worden aangerekend op de verschuldigde intresten, kosten en (schade) vergoedingen, en pas daarna op de nog openstaande hoofdsommen.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Elke klacht of opmerking met betrekking tot enig product, dienst of enige uitgevoerde opdracht vanwege Join Forces dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk door de Klant aan Join Forces te worden overgemaakt. De formulering van een klacht zal de Klant geenszins ontslaan van diens betalingsverplichting.

4.2. Het feit dat Join Forces een klacht in ontvangst neemt, betekent geenszins dat Join Forces deze aanvaardt of erkent. Wanneer de Klant tijdig en terecht een gebrek in een product, dienst of opdracht meldt, zal Join Forces zelf de keuze hebben om dit gebrek zelf te corrigeren of recht te zetten, dan wel om de Klant een compensatie of vergoeding toe te kennen.

4.3. Join Forces kan enkel aansprakelijk zijn voor schade waarvan is aangetoond dat deze het directe gevolg is van een aan Join Forces toerekenbare tekortkoming, onverminderd wat bepaald is in artikel 2.3.
De aansprakelijkheid van Join Forces ten aanzien van de Klant is in ieder geval beperkt tot maximaal de prijs of het bedrag (exclusief BTW) van de concrete opdracht in het kader waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan. Indirecte en gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot winstderving, verlies van data, documenten of informatie, enz., zijn steeds uitgesloten.

4.4. Elke verzending van teksten, producten, informatiedragers, bestanden, enz. gebeurt steeds op risico van de Klant. Join Forces kan nooit aansprakelijk gesteld worden omwille van het gebruik van moderne communicatie- en informatietechnologieën, virussen e.d., tenzij in geval van opzet of grove fout in hoofde van Join Forces.

4.5. De Klant dient steeds in te staan voor de door hem aangeleverde informatie, documenten en gegevens, alsook voor de correctheid, volledigheid en bruikbaarheid ervan. De Klant is hiervoor als enige verantwoordelijk. Join Forces zal nooit aansprakelijk zijn voor enige inbreuken of schade, zoals bijvoorbeeld de schending van auteursrechten, merkenrechten of enige andere rechten van derde, te wijten aan de door de Klant aangeleverde informatie, documenten en gegevens. De Klant zal Join Forces in dat verband integraal vrijwaren tegen elke vordering van derden.

5. Intellectuele eigendom

5.1. De teksten, producten en creaties van Join Forces zijn beschermd door het auteursrecht.

5.2. Onverminderd hetgeen hierna is bepaald in artikel 5.3., blijft Join Forces ten allen tijde eigenaar van haar eigen bestaande intellectuele eigendom, dit wil zeggen alle knowhow, ontwerprechten, processen, toolkits, auteursrechten (met inbegrip van het recht op computersoftware), merkenrechten, octrooien of enige andere intellectuele eigendomsrechten die reeds in het bezit waren van of in licentie waren gegeven aan Join Forces vóór de datum van uitvoering van de Overeenkomst met de Klant of gegenereerd of verworven op elk moment onafhankelijk van de uitvoering van Overeenkomst met de Klant.

5.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, draagt Join Forces, in de mate van het mogelijke, de auteursrechten op de creaties die binnen het Join, Grow & Flow traject desgevallend specifiek voor de Klant gerealiseerd werden over aan deze laatste, of verleent Join Forces een gebruiksrecht aan De Klant hierop, maar enkel van zodra de Klant alle facturen en openstaande bedragen in kwestie integraal betaald heeft en hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Join Forces voldaan heeft. Tot die tijd blijven voormelde auteursrechten, of enige andere rechten met betrekking tot de creaties, de exclusieve eigendom van Join Forces.

5.4. De Klant aanvaardt dat Join Forces melding maakt van de Klant binnen haar klantenportfolio, zoals bijvoorbeeld op de website van Join Forces of in presentaties aan klanten, en dat bepaalde creaties gerealiseerd voor De Klant daarbij ook ter illustratie getoond of gecommuniceerd kunnen worden. Indien De Klant dit niet wenst, of indien hij hier bepaalde specifieke afspraken rond wil maken, dient de Klant dit uitdrukkelijk bij de start van de Overeenkomst aan Join Forces te melden.

6. Duur en beëindiging

7.1. De duur van het Join, Grow & Flow traject, alsook bijzondere modaliteiten inzake de duur, zijn vermeld in de Overeenkomst.

7.2. Elke Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de andere Partij enig recht op schadevergoeding heeft, indien (i) de andere Partij ophoudt te bestaan, vereffend werd, ontbonden is of haar activiteiten heeft beëindigd; of (ii) er beslag is gelegd op alle of een belangrijk deel van haar vermogen; of (iii) de andere Partij failliet is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend (of redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze zal worden ingediend).

8. Privacy en persoonsgegevens

8.1. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Join Forces zijn persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, BTW-nummer, enz.), alsook deze van zijn contactpersonen en medewerkers, zal opslaan en verwerken. Voor zoveel als nodig bevestigt de Klant daarvoor ook de nodige toelatingen van voormelde contactpersonen en medewerkers te hebben bekomen.
Join Forces is verantwoordelijk voor deze verwerking. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de diensten door Join Forces. De gegevens zullen worden aangewend voor doeleinden zoals opname in het klantenbestand en het overmaken van documenten, werkvormen, creaties, offertes, briefwisseling en facturatie. De Klant heeft steeds recht op inzage en verbetering van zijn gegevens en kan daartoe contact opnemen met Join Forces.

8.2. Join Forces kan deze gegevens ook gebruiken om de Klant te informeren over nieuwe inactieven, promoties of publiciteit van Join Forces, voor zover de Klant zich daar uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard. De Klant heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketingdoeleinden.

8.3. Join Forces zal deze gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij in geval Join Forces hiertoe verplicht zou zijn op basis van enige wet, regelgeving of rechterlijke uitspraak.

8.4. Elke Partij verklaart dat zij de regels die van toepassing zijn op de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016) en de (nationale of andere) uitvoeringsbepalingen, zal naleven.

9. Overdracht
Geen der Partijen zal haar rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen aan enige derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere Partij.

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht, d.i. een plotse gebeurtenis buiten de wil van Partijen om die de uitvoering van de verbintenissen van een Partij redelijkerwijze onmogelijk maakt (zoals bijvoorbeeld ziekte), zullen de tekortkomingen aan de verbintenissen te wijten aan deze overmacht niet toerekenbaar zijn aan de in gebreke blijvende Partij.

10.2. De Partij die zich op overmacht beroept, zal de andere Partij zo snel als redelijkerwijze mogelijk en schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

10.3. De verbintenissen in kwestie die door de overmachtssituatie redelijkerwijze onmogelijk worden, zullen worden opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt. Zo meer specifiek één Partij wegens omstandigheden van overmacht (zoals b.v. arbeidsongeschiktheid) niet in staat zou zijn om het Join, Grow & Flow traject binnen de voorziene timing af te ronden, zullen Partijen in onderling overleg nagaan of en op welke wijze het programma tijdelijk kan worden opgeschort, in de tijd kan worden opgeschoven en/of later kan worden hervat.

11. Diverse bepalingen

11.1. Door de Overeenkomst wordt geen enkele vennootschapsrechtelijke band of joint venture gecreëerd tussen Partijen. Partijen blijven derhalve als onafhankelijke entiteiten bestaan en opereren.

11.2. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn deelbaar en indien één of meer van de bepalingen ongeldig worden verklaard, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Indien enig gedeelte als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen Partijen nieuwe bepalingen onderhandelen welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benaderen. Indien enig gedeelte als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

11.3. Het in gebreke blijven door een Partij om haar rechten onder de Overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere Partij uitbreiden of wijzigen.

12. Toepasselijk recht en forum

12.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst.

12.2. Elk geschil m.b.t. de Overeenkomst, de inhoud, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging ervan, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Leuven.